В редакції від 10.03.2021 р.
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕКС-ФІНАНС» (далі — «Фінансова установа»), код за ЄДРПОУ 39 859 779, що діє на підставі Ліцензії Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунку № 42 від 29.04.2016 р., Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК № 615 від 20.08.2015 р., в особі Директора Александрова В. В., діючого на підставі Статуту, та фізична особа, ініціатор переказу грошових коштів, яка прийняла (акцептувала) умови, викладені у цьому Договорі, (далі — «Клієнт»), надалі разом іменуються — «Сторони», а кожна окремо — «Сторона», уклали цей Публічний договір (надалі «Договір») про наступне:
1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
1.1. Цей Договір є публічною пропозицією Фінансової установи необмеженому колу фізичних осіб щодо надання послуг із переказу грошових коштів (прийому платежів) у національній валюті без відкриття рахунків, зокрема шляхом використання електронних платіжних засобів, та подальшого перерахування коштів в безготівковій формі на користь отримувачів платежу.

1.2. Цей Договір розроблено відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Правил міжнародних платіжних систем VISA International та MasterCard Worldwide, Внутрішніх правил про переказ коштів Фінансової установи (www.fortex-f.com.ua) та інших нормативно-правових актів України.

1.3. Цей Договір набуває чинності відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Клієнтів, беззастережне прийняття умов якого Клієнтом вважаються акцептуванням цього Договору (акцепт оферти). Клієнт або шляхом реєстрації у мобільному додатку (посилання для завантаження доступні на сайті), або на сайті: www.uplata.ua, або шляхом натисканням кнопки, яка ініціює процедуру переказу грошових коштів (наприклад кнопки «Оплатити» або «Перевести»), або проставленням відмітки у відповідному чек-боксі засвідчує повне та беззастережне прийняття умов цього Договору. Вищенаведене свідчить, що Клієнт розуміє значення своїх дій, умови договору йому зрозумілі, він не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози та т. ін.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Договір визначає порядок та умови надання Фінансовою установою фінансових послуг із переказу грошових коштів (прийому платежів) на користь отримувачів через пункті прийманні платежів Фінансової установи, в т. ч. за допомогою мобільного додатку та Інтернет-сайту, згідно із режимом роботи, визначеним Фінансовою установою.

2.2. За умовами Договору Клієнт доручає, а Фінансова установа здійснює приймання грошових коштів Клієнта для їх подальшого переказу отримувачу, визначеного Клієнтом.
3. ПРАВА СТОРІН
3.1. Фінансова установа має право:
3.1.1. надавати Клієнту послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, в т. ч. із використанням електронного платіжного засобу;
3.1.2. отримувати винагороду за надання послуг з переказу коштів;
3.1.3. в односторонньому порядку встановлювати та змінювати розмір комісії за послуги;
3.1.4. відмовити Клієнту в проведенні операції із переказу грошових коштів або призупинити виконання такої операції у разі ненадання Клієнтом передбачених законодавством відомостей (документів), підозри щодо використання вкрадених ЕПЗ, в інших випадках передбачених діючим законодавством України, правилами відповідних платіжних систем;
3.1.5. встановлювати обмеження щодо суми грошових коштів, яку може переказати Клієнт протягом відповідного періоду (часу);
3.1.6. укладати договори з третіми особами для організації та здійснення прийому платежів від Клієнтів, та надання Клієнту послуг;
3.1.7. передавати правоохоронним органам та/або іншим компетентним органам державної влади України, установам та організаціям на їхній офіційний запит інформацію, пов'язану із порушенням Клієнтом будь-яких умов цього Договору, а також відомості, чи сукупність відомостей, про Клієнта, які стали відомі Фінансовій установі.

3.2. Клієнт має право:
3.2.1. користуватися фінансовими послугами Фінансової установи;
3.2.2. звертатися до Фінансової установи за отриманням інформації із питань переказу грошових коштів;
3.2.3. отримувати підтвердження ініціювання переказу грошових коштів у вигляді квитанції в електронному вигляді.
4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Фінансова установа зобов’язана:
4.1.1. надавати Клієнту послуги із переказу коштів у порядку визначеному діючим законодавством України;
4.1.2. надавати документ, що підтверджує ініціювання операції із переказу коштів;
4.1.3. надавати консультації Клієнту стосовно тарифів та правил переказу грошових коштів;
4.1.4. надавати інформацію щодо правил, умов, обмежень, розміру комісії;
4.1.5. Фінансова установа несе перед Клієнтом відповідальність щодо проведення переказу коштів, згідно із діючим законодавством України та умовами Договору.

4.2. Клієнт зобов’язаний:
4.2.1. під час здійснення переказу дотримуватися вимог законодавства України, умов цього Договору не порушуючи, при цьому, права третіх осіб;
4.2.2. здійснювати оплату фінансових послуг згідно із тарифами Фінансової установи;
4.2.3. відмовитися від здійснення переказу грошових коштів у разі незгоди з цим Договором, або будь-якої його частини.
5. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕКАЗІВ ГРОШОВИХ КОШТІВ
5.1. Грошові кошти приймаються Фінансовою установою в гривнях готівкою або за допомогою електронного платіжного засобу (платіжної картки).

5.2. Переказ коштів здійснюється у термін не більше трьох банківських днів із моменту ініціювання переказу Клієнтом;

5.3. Максимальну суму переказу зазначено на вкладці (сторінки) відповідної послуги;

5.4. Клієнт, прийнявши умови цього Договору, погоджується під час переказу коштів сплачувати комісію та інші платежі за умови, що інформацію про розмір комісій/платежів доведено до Клієнта (вказується при виборі послуги) до початку підтвердження операції із переказу коштів. Фінансова установа повідомляє Клієнта, що право отримувати комісію може бути передане іншим особам, у випадках, якщо Фінансова установа використовує їх для переказу коштів на договірних умовах;

5.5. Фінансова установа самостійно встановлює розміри комісії, і вони можуть змінюватися у залежності від більшості факторів (розмір переказу, тип платіжної системи, отримувача грошових коштів, тощо);

5.6. За результатами ініціювання переказу грошових коштів Клієнту видається квитанція, у якій зазначається сума переказу коштів, сума утриманої комісії, інша інформація, передбачена нормативно-правовими актами України та правилами відповідної платіжної системи. Така квитанція може надаватися в електронному вигляді та/або шляхом направлення листа на електронну адресу зазначену Клієнтом;

5.7. Квитанція підтверджує факт ініціювання Клієнтом операції по переказу грошових коштів, але не є документом, що підтверджує надходження коштів Отримувачу;

5.8. Клієнт має право при здійсненні переказу грошових коштів із використанням Електронного платіжного засобу відкликати такий переказ, шляхом надання до банку, що обслуговує Клієнта, відповідного документу на відкликання. Таке відкликання можливе лише до списання суми коштів із його рахунку. Після надходження коштів на рахунок Отримувача, Клієнт зобов’язаний адресувати вимоги щодо повернення грошових коштів лише такому Отримувачу, та самостійно узгоджувати із ним процедуру повернення грошових коштів. Сума сплаченої комісії при цьому Клієнту не повертається.

5.9. Дії Клієнта щодо акцептування умов цього Договору породжують юридичні наслідки, аналогічні використанню Клієнтом власноручного та/або електронного підписів відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.10. Для здійснення деяких операцій на інтернет-сайті та/або в мобільному додатку використовуються ОТП (динамічні) паролі. У якості динамічного пароля Клієнта для підтвердження здійснення окремих операцій використовуються цифрові дані, надіслані Клієнту засобами SMS-повідомлення на номер мобільного телефону. Усі операції Клієнта, що підтверджені динамічним паролем, ПІН-кодом або через інші дії, виконання який запитується в Інтерфейсі (введення особистого паролю до кабінету на інтернет сайті або мобільного додатку, натискання відповідної кнопки, відправка SMS-повідомлення, відправка динамічного паролю з необхідним текстом) визнаються такими, які здійснено особисто Клієнтом, та всі такі операції визнаються здійсненими особисто Клієнтом.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Фінансова установа несе перед Клієнтом відповідальність, пов’язану із переказом грошових коштів, відповідно до чинного законодавства України та умов цього договору.

6.2. Фінансова установа не несе відповідальності через перебої в електромережі, мережі передачі даних, за допомогою яких здійснюється доступ до послуг, які вона надає, за тимчасову непрацездатність, несправності, помилки у роботі програмних засобів, мобільного додатку або Інтернет-сайту, а також за можливі, пов’язані з цим, збитки Клієнту.

6.3. Фінансова установа несе відповідальність тільки за документально підтверджений реальний збиток. Граничний розмір відповідальності, у будь-якому випадку, не може перевищувати суми Переказу.

6.4. Клієнт несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним під час ініціювання переказу грошових коштів, зокрема щодо реквізитів Отримувача, контактної інформації, призначення платежу тощо.

6.5. Фінансова установа не несе відповідальності за наслідки невиконання Клієнтом, Отримувачем платежу або банком Отримувача платежу своїх зобов’язань, а також суперечок, що можуть виникнути між Клієнтом та Отримувачем із приводу якості або кількості товарів, робіт та/або послуг, оплачених Клієнтом.

6.6. Фінансова установа не несе відповідальності перед належним володарем ЕПЗ, якщо переказ грошових коштів було ініційовано іншою особою, що отримала доступ до ЕПЗ або реквізитів ЕПЗ.

6.7. Фінансова установа звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань за цим договором, якщо невиконання є наслідком обставин непереборної (ФОРС-МАЖОР), а також інші обставини надзвичайного характеру, які безпосередньо впливають на виконання умов цього договору та які не могли бути передбачені або попереджені розумними діями.
7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір вступає в дію з моменту ініціювання Клієнтом переказу грошових коштів та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.
8. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Фінансова установа залишає за собою право періодично та без попереднього повідомлення вносити зміни до умов цього Договору, в тому числі, стосовно тарифів, лімітів, шляхом розміщення нової редакції Договору. При цьому нові умови надання послуг по переказу грошових коштів є обов’язковими для Клієнта із моменту розміщення нової редакції цього Договору, якщо інший термін вступу змін у силу не визначено окремо.
9. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
9.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні положень цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

9.2. У випадку, якщо Сторони не можуть дійти згоди, спори і розбіжності підлягають врегулюванню в суді, відповідно до чинного законодавства України.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання цього Договору, якщо це невиконання відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. Такими обставинами є: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські безпорядки, дії з боку державних органів, що забороняють або обмежують здійснення Сторонами своїх зобов’язань за Договором, тощо (надалі - форс-мажор), але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з часу оголошення стороною, яка не може їх виконати, форс-мажору і закінчується (чи закінчився б), якщо сторона, яка не може їх виконати, вжила б заходів, яких вона могла б вжити, для виходу із форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Термін виконання зобов’язань відкладається на весь період дії форс-мажорних обставин та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин сторони мають письмово інформувати одна одну протягом п’яти календарних днів із моменту їхнього настання, підтвердивши таку інформацію документами, передбаченими чинним законодавством України.
11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
11.1. Прийняттям умов цього Договору Клієнт, як суб'єкт Персональних даних, добровільно надає ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕКС-ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 39 859 779) свою згоду на обробку Персональних даних, що включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, уточненням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням Персональних даних Клієнта, відповідно до мети обробки Персональних даних, які вказано у цьому пункті Договору та/або будь-якої іншої мети обробки Персональних даних, що визначається Фінансовою установою, в т. ч. але не виключно з метою пропонування нових послуг, встановлення ділових відносин, проведення статистичних досліджень, а також на збір, надання, використання та поширення будь-яким чином інформації, яку вказано у цьому пункті, в т. ч. через бюро кредитних історій та розкриття інформації щодо Клієнта у порядку, визначеному діючим законодавством України.

Метою надання Клієнтом персональних даних і наступної їхньої обробки Фінансовою установою є забезпечення реалізації відносин між Клієнтом та Фінансовою установою у сфері надання фінансових послуг переказу грошових коштів, дотримання вимог чинного законодавства України, у т.ч. вимог Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та інших нормативно-правових актів. Термін зберігання Персональних даних Клієнта — безстроково. Обсяг Персональних даних Клієнта, щодо яких здійснюється процес обробки Персональних даних Клієнта та які можуть бути включені до бази персональних даних Фінансової установи: будь-яка інформація про Клієнта, яка стала відомою Фінансовій установі при встановленні відносин з Клієнтом. Підписанням цього Договору Клієнт також надає свою згоду на зміну визначеної цим Договором мети обробки персональних даних Клієнта. Згода Клієнта на обробку його Персональних даних, що надано останнім, згідно із умовами цього пункту, не вимагає здійснення повідомлень про передачу Персональних даних Клієнта третім особам, згідно із нормами ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних». Клієнт підтверджує, що його повідомлено про включення його Персональних даних до бази персональних даних із метою, що вказано у цьому пункті Договору, а також, що йому повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», про мету обробки та збору Персональних даних Клієнта. Згода Клієнтом в т. ч. надається шляхом ініціювання Клієнтом операції по переказу грошових коштів на сайті Фінансової установи. Клієнт надає згоду на обробку наступних персональних даних: прізвища, імені, по батькові; дата народження; поштова (фактична) адреса; відомості про громадянство; номер документа, що засвідчує особу Клієнта, відомості про дату видачі зазначеного документа та найменування органу, що його видав; номера телефонів; номера факсів; адреса електронної пошти (e-mail); довідка ІПН; свідоцтво про народження; закордонний паспорт; військовий квиток, інші відомості, які Клієнт зазначить відносно себе. Фінансова установа зобов’язується не передавати Персональні дані (інформацію), які стали відомі під час надання послуг з переказу грошових коштів третім особам, окрім тих, що залучені Фінансовою особою та приймають участь під час надання зазначеної послуги, та Клієнт підтверджує надання згоди Фінансовій установі на передачу таких Персональних даних та іншої інформації таким третім особам, згідно із умовами цього пункту та не вимагатиме здійснення повідомлень про передачу Персональних даних Платника третім особам, відповідно до норм ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних». Зазначена Клієнтом інформація може використовуватися для надання квитанції, будь-якого інформування про зміни в умовах надання послуг із переказу грошових коштів, повідомлення про нові послуги, уточнення відомостей (реквізитів), зазначених Клієнтом, інформування Клієнта про підстави невиконання Переказу, повідомлення про різні акції, маркетингові заходи, програми чи інформаційно-рекламні заходи або опитування. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснене шляхом направлення Клієнтом відповідного повідомлення у простій письмовій формі на адресу Фінансової установи. Обробка персональних даних здійснюється за згодою Клієнта, а також без такої згоди у випадках, визначених ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» для реалізації Фінансовою компанією своїх функцій, прав, обов’язків та повноважень, визначених законодавством України, в т. ч. відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою: Україна, м. Одеса, провулок Лермонтовський, 13. Термін зберігання персональних даних — не більше ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

Фінансова компанія доводить до відома Клієнтів про права, як суб'єкта персональних даних, які врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», а саме: 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 3) на доступ до своїх персональних даних; 4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; 6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яка були Клієнтом надані Фінансовій компанії відповідно до умов цього Договору, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо персональних даних Клієнтів, які обробляються, звертайтесь до Фінансовій компанії.

11.2. Фінансова установа, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, на виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» інформує Клієнтів, що виконання положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» в частині обробки персональних даних. Обробка персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» здійснюється без отримання згоди суб'єкта персональних даних.
12. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, БЕЗПЕКИ, ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
12.1. Сторони визнають конфіденційною та такою, що не підлягає розголошенню третім особам, будь-яку Інформацію, що стосується взаємовідносин Фінансової компанії та Клієнтом, інформації що передається між Клієнтом та Фінансовою компанією, крім випадків, встановлених діючим законодавством України, та коли така інформація:
 — є загальнодоступною;
 — розкрита на вимогу або з дозволу Клієнта;
 — підлягає наданню Фінансової компанією третім особам для забезпечення виконання умов цього Договору, в обсязі, необхідному для виконання Договору;
 — підлягає розкриттю у випадках, передбачених законодавством України, зокрема на підставі запитів уповноважених державних органів;
 — у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.2. Шляхом укладення Договору Клієнт погоджується з тим, що Фінансова компанія, має право отримувати та використовувати персональні та конфіденційні відомості, а саме: відомості що дозволяють ідентифікувати Клієнта, в межах інформації яку Клієнт зазначив про себе при реєстрації на Інтернет-сайті та/або мобільному додатку, або яка зазначається Клієнтом при здійсненні операції; фінансову, платіжну, облікову інформацію Клієнта, яка надається Клієнтом та використовується Фінансової компанією для виконання умов цього Договору.

12.3. Шляхом укладення Договору Клієнт погоджується з тим, що Фінансова компанія, має право без будь-яких обмежень надавати будь-яку інформацію про Клієнта, отриману за цим Договором Національному банку України, юридичним особам з якими укладені відповідні договори для забезпечення виконання умов цього Договору, правоохоронним та іншим державним органам України за наявності в них законних підстав на отримання такої інформації'.

12.4. Дані логіну, паролів доступу (SMS повідомлення з ОТП (динамічні) паролями) до мобільного додатку та/або Інтернет-сайту Клієнта містять конфіденційну інформацію, яку Клієнт зобов’язаний зберігати в недоступному для третіх осіб місці. Втрата конфіденційної інформації може призвести до втрати коштів Клієнта в результаті неправомірних дій третіх осіб. Клієнт відповідальний за збереження конфіденційної інформації.

12.5. В цілях безпеки, Клієнту рекомендується частіше змінювати пароль який він використовує для доступу до мобільного додатку та інтернет-сайту. Не пропонується використовувати в якості паролю прості та відомі слова і словосполучення. Не можна записувати та/або залишати пароль у відкритих та/або легкодоступних місцях.

12.6. Використання файлів cookies:

КУКІС (COOKIES) — це невеликі текстові файли, які зберігають інформацію безпосередньо на комп’ютері користувача, його мобільному телефоні або іншому пристрої.

Користуючись веб-сайтом https://uplata.ua/ (надалі Сайт), Клієнт дає згоду на використання та зберігання cookies-файлів на своєму кінцевому пристрої. Фінансова установа використовує cookie-файли з метою аналізу відвідувань Сайту, належного надання послуг, маркетингових цілях, проведення статистичних досліджень, роботи Сайту.

Збір та обробка знеособлених даних Клієнтів виконується Фінансовою установою таким шляхом, який не дає можливості прямо або побічно ідентифікувати особу Клієнта.

Клієнт погоджується з тим, що Фінансова установа має право передавати третім особам будь-які знеособлені дані, що не дозволяють прямо або побічно ідентифікувати особу Клієнта, зокрема, але не обмежуючись цим, передавати знеособлені дані системі Google Analytics, з метою оптимізації досвіду Клієнтів. Дані, які вони збирають підлягають захисту відповідно до чинної політики конфіденційності таких третіх сторін.

Фінансова компанія не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

В залежності від цілей, для яких використовуються cookies, вони зазвичай поділяються на наступні категорії:

Обов’язкові cookies дозволяють вам користуватись Сайтом та його основними функціями. Вони, як правило, встановлюються у відповідь на ваші дії.

Функціональні cookies використовуються, щоб запам’ятати вас при повторному відвідуванні Сайту та надавати покращений персоналізований сервіс.

Аналітичні та експлуатаційні cookies дозволяють зберігати інформацію про те, як Клієнт користуєтесь Сайтом та використовуються для підвищення якості роботи Сайту.

Цільові або рекламні cookies створені для того, щоб запам’ятовувати кількість відвідувань Сайту, а також перелік сторінок, які Клієнт відкриває та посилання, за якими переходить

Клієнт має право відключити використання файлів cookies або видалити всі файли cookies зі свого веб-браузера, але при подальшому відвідуванні Сайту, Клієнту буде повторно пропонуватися включення і використання файлів cookies.

Інформація щодо файлів cookies і параметрів та налаштувань інтернет-браузерів — в залежності від браузера, що використовується Користувачем — доступна за наступними посиланнями:
Microsoft Edge — https://privacy.microsoft.com/ru-ru/privacystatement
Mozilla Firefox — https://www.mozilla.org/ru/privacy/websites/#cookies
Google Chrome — https://support.google.com/chrome/answer/95 647?hl=ru
Opera — http://help.opera.com/Windows/11.50/ru/cookies.html
Safari for macOS — https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Повноцінна робота з Сайтом доступна тільки при використанні файлів cookies.
13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
13.1. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

13.2. Цей Договір укладено українською мовою, умови Договору є публічними і Клієнт повністю погоджується на його умови.

13.3. Клієнт, на момент погодження даного Договору та додатку до нього, надає згоду на здійснення операції із переказу грошових коштів, згідно із встановленими Фінансовою установою тарифами та на обробку персональних даних із метою виконання ініційованого фізичною особою переказу.

13.4. Недійсність або невідповідності будь-якої частини Публічного договору законодавству України, у тому числі у зв'язку із прийняттям нових законодавчих актів, він буде діяти лише у тій частині, яка не суперечить законодавству України.

13.5. До умов цієї Договору періодично та без попереднього повідомлення Клієнта про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог законодавства.


Додаток № 1: Умови щодо картки UPLATA OTP (City24)

Контактна інформація Фінансової установи:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕКС-ФІНАНС»
65026, Україна, Одеська обл., місто Одеса, пл. Катерининська, будинок 7, корпус А, кабінет 90
ЕДРПОУ 39 859 779
Пошта: fortexfinance@ukr.net
Тел.: (048) 737−39−32
Директор: В. В. Александров
Додаток №1: Умови щодо картки UPLATA OTP (City24)
Картка UPLATA OTP (City24) випущена при співробітництві ТОВ «ФОРТЕКС-ФІНАНС» та АТ «ОТП Банк».

Інтернет сайт Банку: www.otpbank.com.ua/

Публічний договір, Правила та Тарифи по карткам: https://www.otpbank.com.ua/privateclients/pay-cards/public-contract-debit-card.php

Про банк: www.otpbank.com.ua/about/

По питанням замовлення та використання картки UPLATA OTP (City24) на інтернет сайті та/або мобільному додатку необхідно звертатися до контактного центру ТОВ «ФОРТЕКС-ФІНАНС» за номером 0−800−751−031. У разі неможливості вирішення питання Клієнта буде направлено до контактного центру АТ «ОТП Банк» 044−490−05−00.
Тарифний план АТ «ОТП Банк»:
MasterCard Standard

1. Плата за обслуговування основної картки (1) — Не встановлюється
2. Незнижувальний залишок на картковому рахунку — Плата не встановлюється

Видача готівки
3. Видача готівки (2), власні кошти клієнта
3.1 у банкоматах OTP Bank, у банкоматах мережі «АТМоСфера» — Плата не встановлюється
3.2 у пунктах видачі готівки OTP Bank — Плата не встановлюється
3.3 у пунктах видачі готівки і банкоматах інших банків:
— на території України — 1,5% + 5 грн / $ 1
— за кордоном — 1,5% + 20 грн / $ 3
4. Видача готівки (2), кредитні кошти клієнта
4.1 у банкоматах та пунктах видачі готівки на території України — 4% + 4 грн
4.2 у банкоматах та пунктах видачі готівки за кордоном — 4% + 30 грн
5. Видача готівки через касу Банку без використання картки (3) — 1% (min 5 грн) / $ 0,2
5.1 видача готівки за рахунок кредитних коштів — 3% + 3 грн

Поповнення
6. Готівкове та безготівкове поповнення через відділення Банку утримувачем картки або третьою особою — Плата не встановлюється

Перекази
7. Переказ між картками UPLATA OTP (City24) у системі ТОВ «Фортекс-Фінанс» — Не встановлюється
8. Вихідний переказ в межах власних рахунків через відділення Банку (3) — 5 грн / $ 0,2
9. Вихідний переказ на рахунки інших клієнтів в мережі Банку через  відділення Банку  (3) — 0,25% (min 15 грн; max 500 грн)
10. Вихідний переказ за межі Банку через відділення Банку — 1% (min 15 грн; max 2 000 грн)
11. Переказ у системі OTP Smart з/на картковий рахунок — згідно з тарифами послуги OTP Smart
12. Переказ за рахунок кредитних коштів — 3% + 3 грн
13. Переказ між картковими рахунками ОТП банку через банкомат (4) — 5 грн

Кредитна лінія
14. Відсоткова ставка
14.1 діє протягом Пільгового періоду до 55 днів (5), річних — 0,01%
14.2 діє після закінчення Пільгового періоду, річних — 36%
15. Комісія за використання кредитних коштів, відсоток від суми заборгованості на дату закінчення розрахункового періоду — 1%
16. Плата за обслуговування кредитної лінії (6) — Не встановлюється
17. Мінімальний платіж (7) — 5%
18. Відсотки на суму простроченої заборгованості за Кредитом, відсотків за день (8) — 0,1%
19. Штраф за прострочення внесення суми мінімального платежу, одноразово за кожний факт виникнення прострочки (В разі, якщо сума простроченої заборгованості менше 50 грн включно, штраф за прострочення погашення суми мінімального платежу не стягується) — 150 грн

Інші умови
20. Надання офіційної довідки за рахунком за письмовою вимогою клієнта — 75 грн
21. Відсотки від суми несанкціонованого овердрафту, відсотків за день (9) — 0,1%
22. Плата за з'ясування Банком обставин здійснення операції (10) — 200 грн / $ 25
23. SMS-інформування щодо операцій, здійсненних клієнтом, та залишку на картковому рахунку (11) — Плата не встановлюється
24. Плата за переоформлення платіжної картки та ПІН-коду — 40 грн / $ 3
25. Терміновий випуск картки та ПІН-коду (12) — 330 грн / $ 13,5
26. Обслуговування неактивного карткового рахунку, в місяць (13) — Плата не встановлюється
27. Плата за встановлення ПІН-коду вперше після випуску картки — Не встановлюється
28. Плата за зміну ПІН-коду — 7 грн / $ 0,25
29. Плата за перегляд балансу по картковому рахунку:
29.1 в особистому кабінеті — Не встановлюється
29.2 в банкоматах ОТП банку (стягується з 3-го перегляду на день) — 0,5 грн / $ 0,02
29.3 в банкоматах інших банків (стягується з 1-го перегляду) — 3 грн / $ 0,01
Примітка:
При здійсненні Платіжної операції за межами України Платіжна система перераховує суму операції у долари США та Євро за курсом, встановленим нею самостійно. Подальший перерахунок у валюту карткового рахунку здійснюється Банком за комерційним курсом, що встановлюється Банком по операціям з платіжними картками. При здійсненні Платіжної операції на території України в гривні з карткового рахунку в доларах США або Євро Банк перераховує суму операції у валюту рахунку за комерційним курсом, що встановлюється Банком по операціям з платіжними картками. При стягненні комісії клієнт доручає Банку самостійно (без надання письмового доручення) здійснити продаж іноземної валюти на МВРУ з рахунку клієнта в іноземній валюті згідно з вимогами чинного законодавства за курсом Банку по операціям з платіжними картками, встановленим на день здійснення операції, в розмірі, необхідному для сплати комісії. Право власності на гривневі кошти, отримані після здійснення операції з продажу іноземної валюти, переходить до Банку з подальшим зарахуванням на відповідний рахунок доходів.

(1) Плата стягується щомісячно шляхом списання з карткового рахунку. Плата включає відкриття, закриття, переоформлення рахунку, виконання операцій за розрахунками та інше.

(2) Стягується шляхом списання з карткового рахунку у валюті рахунку в день списання суми операції з карткового рахунку. Інший банк може самостійно нарахувати додаткову комісію за операції видачі готівки через пункти видачі готівки в установі цього банку або банкомати.

(3) У випадку закриття карткового рахунку видача коштів з карткового/транзитного рахунку через касу Банку або переказ коштів на інший рахунок Банку здійснюється безкоштовно, через 45 днів після оформлення заяви на закриття рахунку. Переказ/повернення коштів з карткового рахунку клієнта в разі, якщо він є неналежним отримувачем коштів, здійснюється безкоштовно.

(4) Послуга доступна тільки для карткових рахунків фізичних осіб резидентів з валютою рахунку гривня.

(5) Тривалість Пільгового періоду може коливатися від 52 до 55 днів залежно від кількості календарних днів у місяцях, протягом яких він діє. Діє тільки для операцій, здійснених в торгівельній мережі та мережі Інтернет. Пільгова відсоткова ставка не застосовується до переказів коштів через OTP Smart, Visa Money transfer, Money send, а також через інші ресурси, такі як my.alfabank.ua, liqpay та інші.

(6) Стягується щомісячно шляхом списання з карткового рахунку у разі користування кредитною лінією в розрахунковому періоді.

(7) Відсоток від суми фактичної заборгованості, що виникла в розрахунковому періоді.

(8) Відсотки нараховуються щомісячно.

(9) Відсотки нараховуються щомісячно.

(10) Плата стягується за операцію, щодо якої держателем письмово заявлено про сумніви щодо факту її здійснення, а Банком з’ясовано, що операція мала місце.

(11) Стягується щомісячно шляхом списання з карткового рахунку Держателя.

(12) Комісія стягується з карткового рахунку клієнта. Картка випускається на наступний день після замовлення картки у будь-якому відділенні Банку. Видача картки та ПІН-коду здійснюється у відділеннях м. Києва на вибір клієнта або у регіональних відділеннях/дирекціях Банку.

(13) Неактивним вважається картковий рахунок, по якому протягом одного року і більше не було жодного зарахування та/або списання коштів (крім зарахування процентів та списання комісій по рахунку). У випадку, коли залишок коштів на рахунку менше встановленого тарифу, комісія списується у розмірі залишку коштів на рахунку. Діє тільки для клієнтів нерезидентів.